Η τελευταία Ολομέλεια της FATF υπό τη γερμανική Προεδρία ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουνίου, μετά από τέσσερις ημέρες υβριδικών συνεδριάσεων στο Βερολίνο της Γερμανίας. Σε αυτές τις συζητήσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι από περισσότερες από 200 δικαιοδοσίες του Παγκόσμιου Δικτύου

Σημαντικές ενημερώσεις για δικαιοδοσίες υπό παρακολούθηση

Δικαιοδοσίες υπό Αυξημένη Παρακολούθηση – Γιβραλτάρ

Οι δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση συνεργάζονται ενεργά με τη FATF για την αντιμετώπιση στρατηγικών ελλείψεων στα καθεστώτα τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της διάδοσης. Όταν η FATF θέτει μια δικαιοδοσία υπό αυξημένη παρακολούθηση, σημαίνει ότι η χώρα έχει δεσμευτεί να επιλύσει γρήγορα τις εντοπισμένες στρατηγικές ελλείψεις εντός συμφωνηθέντων χρονικών πλαισίων και υπόκειται σε πρόσθετους ελέγχους.

Δικαιοδοσία που Δεν Υπόκειται Πλέον σε Αυξημένη Παρακολούθηση – Μάλτα

Η FATF συνεχάρη τη Μάλτα για τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει στην αντιμετώπιση των στρατηγικών ελλείψεων AML/CFT που η FATF είχε προηγουμένως εντοπίσει και περιέλαβε στο σχέδιο δράσης της. Η Μάλτα δεν θα υπόκειται πλέον στην αυξημένη διαδικασία παρακολούθησης της FATF.

Όλες οι παραπάνω αλλαγές έχουν τεθεί άμεσα σε ισχύ στα προϊόντα μας, Zygos και Altis διατηρούν το τμήμα συμμόρφωσής σας σε συγχρονισμό με όλες τις τελευταίες ενημερώσεις. Ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εστάλη σε όλους τους λειτουργούς συμμόρφωσης που τους προτρέπει να αποδεχθούν την αλλαγή του κινδύνου για τις δύο χώρες και να αξιολογήσουν εκ νέου τυχόν πελάτες που ασχολούνται με αυτές τις δύο δικαιοδοσίες.

Δείτε τα παρακάτω screenshots που θα σας βοηθήσουν να ενημερώσετε το σύστημά σας.

Άλλες σημαντικές ενημερώσεις

Αμοιβαία Αξιολόγηση Γερμανίας και Ολλανδίας

Η Ολομέλεια κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ η Γερμανία έχει κάνει βελτιώσεις στο δικό της πλαίσιο AML/CFT κατά τα τελευταία πέντε χρόνια, ορισμένες από αυτές τις πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις δεν είναι ακόμη πλήρως αποτελεσματικές. Η τεχνική συμμόρφωση με τα Πρότυπα της FATF είναι γενικά ισχυρή.

Η Ολλανδία έχει κάνει αξιοσημείωτες βελτιώσεις στο δικό της πλαίσιο AML/CFT τα τελευταία χρόνια. Η τεχνική συμμόρφωση με τα Πρότυπα της FATF είναι ισχυρή, αν και υπάρχουν ορισμένες εκκρεμείς ελλείψεις, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης των Παρόχων Υπηρεσιών Εικονικών Περιουσιακών Στοιχείων.

Οδηγία Προσέγγισης Βάσει Κινδύνου για την Ακίνητη Περιουσία

Μετά από δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο, η FATF ολοκλήρωσε την οδηγία που στοχεύει να βοηθήσει όσους εμπλέκονται στον τομέα των ακινήτων να εφαρμόσουν μέτρα βάσει κινδύνου για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η οδηγία θα δημοσιευθεί τον Ιούλιο και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στον ιδιωτικό τομέα να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους ML/TF και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου.

Στοχευμένη Ενημέρωση της FATF σχετικά με την Εφαρμογή των Προτύπων της FATF για Εικονικά Περιουσιακά Στοιχεία/VASP – Travel rule

Η Ολομέλεια συζήτησε μια στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή των Προτύπων της FATF για την πρόληψη της κατάχρησης εικονικών περιουσιακών στοιχείων και παρόχων υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης. Η έκθεση εστιάζει ειδικότερα στην εφαρμογή του travel rule της FATF, ο οποίος απαιτεί από τους VASP να συλλέγουν ή να αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του εντολέα και του δικαιούχου με εικονικές μεταφορές περιουσιακών στοιχείων.

Βελτίωση της πρόσβασης σε Πληροφορίες Δικαιούχων Ιδιοκτησίας

Η διαφάνεια όσον αφορά τον πραγματικό δικαιούχο στις οικονομικές συναλλαγές είναι κρίσιμη για να σταματήσει το ξέπλυμα παράνομων περιουσιακών στοιχείων. Τον Μάρτιο του 2022, η FATF συμφώνησε σε αυστηρότερους παγκόσμιους κανόνες δικαιούχων ιδιοκτησίας για να εμποδίσει τους εγκληματίες να ξεπλένουν τα βρώμικα χρήματά τους ή να κρύβουν παράνομες δραστηριότητες μέσω πολύπλοκων εταιρικών δομών ή νομικών προσώπων. Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες δικαιούχων ιδιοκτησίας τηρούνται από ένα μητρώο ή εναλλακτικό μηχανισμό, ο οποίος είναι εξίσου αποτελεσματικός. Σε αυτήν την Ολομέλεια, η FATF συζήτησε την πρόοδο στην ανάπτυξη μιας οδηγίας που στοχεύει να βοηθήσει τις χώρες να εφαρμόσουν τις αναθεωρημένες απαιτήσεις της FATF.

Ενίσχυση του Προτύπου FATF για τις πληροφορίες δικαιούχων ιδιοκτησίας για καταπιστεύματα και άλλες νομικές ρυθμίσεις

Η FATF εξετάζει τροποποιήσεις για την ενίσχυση της Σύστασης 25, η οποία ισχύει για καταπιστεύματα και άλλες νομικές ρυθμίσεις. Αυτές οι αναθεωρήσεις αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας ισορροπημένης και συνεκτικής προσέγγισης όσον αφορά την πραγματική ιδιοκτησία στις συστάσεις της FATF. Η FATF δημοσιεύει ένα white paper για δημόσια διαβούλευση για το συγκεκριμένο θέμα

Για ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την ολομέλεια της FATF δείτε εδώ