Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) η Softline Computer Systems

*English Text Follows

Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) είναι πλέον η Softline Computer Systems LTD μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ του συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής της Κύπρου ιδρύθηκε το 1987 και είναι ενεργό μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας Πληροφορικής και Υπηρεσιών WITSA, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πληροφορικής DigitalEurope και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ). Στόχος του Συνδέσμου είναι να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Κυπριακή οικονομία, λειτουργώντας ως φορέας αλλαγής για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Η Softline Computer Systems λειτουργεί για περισσότερα από 26 χρόνια και εξειδικεύεται στην δημιουργία ολοκληρωμένων λογισμικών οργάνωσης για χρήση τους από δικηγορικά, ελεγκτικά, λογιστικά γραφεία , παρόχους καταπιστευματικών υπηρεσιών και εσωτερικά νομικά τμήματα. Τα δύο κύρια λογισμικά της, είναι το Zygos και το Altis

Μετά από τις σημαντικές διακρίσεις της Softline εντός του 2022 όπως είναι η συμπερίληψη της στην λίστα Deloitte Fast 50 DME, με τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίες στην περιοχή MENA, την πιστοποίηση της από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κύπρου σαν καινοτόμο επιχείρηση, η ένταξη της σαν μέλος του CITEA αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία. 

www.softline.com.cy / www.getzygos.com / www.withaltis.com

Softline Computer Systems LTD is now a member of the Cyprus Information Technology Association (CITEA), following a unanimous decision of the Association’s Board of Directors.

The Cyprus Information Technology Enterprises Association was established in 1987 and is an active member of the World Information Technology and Services Alliance WITSA, the European IT Federation DigitalEurope, and the Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB). The Association’s objective is to play a determining role in the balanced growth of Information and Communication Technologies in the Cyprus economy, acting as the vehicle of change for the development of the information society.

Softline Computer Systems LTD operates for more than 26 years and specializes in the creation of innovative and complete software solutions used by lawyers, auditors, accounting offices, fiduciary service providers and in-house legal departments. Its two main software solutions are Zygos and Altis.

After Softline’s important distinctions within 2022 such as its inclusion in the Deloitte Fast 50 DME list, with the 50 fastest growing technology companies in the MENA region, its certification by the Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy of Cyprus as an innovative company, its inclusion as a member of CITEA comes as another important milestone for the company.

www.softline.com.cy / www.getzygos.com / www.withaltis.com