Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κύπρου - Πιστοποίηση Καινοτόμου Επιχείρησης

*English Text Follows

Η Softline Computer Systems, όντας εταιρεία τεχνολογίας επενδύει και αναπτύσσει συνεχώς τα ήδη καινοτόμα προϊόντα της, βασιζόμενη στις παγκόσμιες τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και στις ανάγκες των πελατών της και της αγοράς για περισσότερα από 26 χρόνια.  

Το λογισμικό οργάνωσης δικηγορικών γραφείων, Zygos καθώς και το λογισμικό οργάνωσης λογιστικών/ελεγκτικών και fiduciary providers, Altis, χρησιμοποιούνται σήμερα σε περισσότερα από 250 γραφεία σε όλη την Κύπρο, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από την απλοποίηση των καθημερινών διαδικασιών μιας εταιρείας, αλλά και στην μείωση του λειτουργικού κόστους μέσα από εξοικονομήσεις που επέρχονται από την χρήση της τεχνολογίας.

Μετά την τιμητική συμπερίληψη της στην λίστα Deloitte Fast 50 DME, με τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες τεχνολογίες στην περιοχή MENA, η Softline Computer Systems επιτυγχάνει μια ακόμα διάκριση. Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κύπρου την έχει πιστοποιήσει σαν καινοτόμο μικρομεσαία επιχείρηση και την έχει συμπεριλάβει στην σχετική λίστα. 

Με την πιστοποίηση αυτή η εταιρεία πλέον λαμβάνει ευκολότερα πρόσβαση σε κεφάλαια τα οποία ενισχύουν τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που η εταιρεία ήδη τρέχει καθημερινά. Επίσης μέσω αυτής της πιστοποίησης η εταιρεία μπορεί να απορροφήσει επενδύσεις μέσω του σχεδίου κινήτρων προσέλκυσης επενδύσεων που προσφέρεται από την Κυβέρνηση μιας και τυχόν επενδύσεις σε πιστοποιημένους καινοτόμους οργανισμούς επιφέρουν φοροελαφρύνσεις στους δυνητικούς επενδυτές. 

www.softline.com.cy / www.getzygos.com / www.withaltis.com 


Softline Computer Systems, being a technology company, continually invests and develops its already innovative products, based on global technological developments as well on the needs of its customers and the market, for more than 26 years.

Legal practice management software, Zygos, and Compliance and Practice management software for Accountants/Auditors and Fiduciary service providers, Altis, are currently used by more than 250 firms all over Cyprus allowing them to increase their productivity by simplifying everyday tasks and procedures while at the same time lower administrative overheads through savings contributed by the use of technology. 

Following its honorable inclusion in the Deloitte Fast 50 DME list, the 50 fastest growing technology companies in the MENA region, Softline Computer Systems achieves yet another distinction. The Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy of Cyprus has certified it as an innovative SME and has included it in the relevant list.

With this certification, the company can gain easier access to funds that strengthen the research and innovation activities that the company already runs daily. Also through this certification the company can absorb investments through the investment attraction incentive plan offered by the Government since any investments in certified innovative organizations bring tax benefits to potential investors.

www.softline.com.cy / www.getzygos.com / www.withaltis.com